آگهی تغییرات هی‍ئت مدیره

آگهی تغییرات مجتمع ویلایی آناناس

شماره ثبت ۲۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۰۰۹۲۶ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 5/1/93 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت …

 

فهرست