اطلاع رسانی پیامکی در خصوص شیوه شرکت در نظرسنجی جلسه مجمع سالیانه ۱۴۰۰

نظر به اینکه در روز جمعه 14 خرداد ماه 1400 نظرسنجی جهت شیوه برگزاری جلسه مجمع صورت می‌پذیرد، اطلاع رسانی در این خصوص به مالکین محترم در سه نوبت در تاریخ های 11 خرداد 1400 و 13 خرداد 1400 بصورت پیامک صورت پذیرفت.

با تشکر
هیئت مدیره

فهرست