تعمیرات معابر شهرک

تعمیرات معابر شهرک به پایان رسید. این تعمیرات شامل تعمیر و مرمت سنگ فرش های معبر اصلی شهرک است

 

 

فهرست