رنگ آمیزی مخزن آب شهرک

مخزن آب چاه که برای آبیاری محوطه شهرک آناناس استفاده می‌شود رنگ آمیزی شد. برای اجرای این موضوع با توجه به ارتفاع و شرایط کار داربست فلزی بسته شد.

 

 

معبر شهرک آناناس
فهرست