نظرسنجی شیوه برگزاری جلسه مجمع سالیانه مالکین

مالک محترم، این نظرسنجی به منظور جمع آوری نظرات شما در خصوص شیوه برگزاری جلسه مجمع سالیانه 1400 شهرک آناناس تهیه شده است.فهرست